ขั้นตอนการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๓ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 ๑๒. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Panatchakorn Chaiyanon
ไฟล์แนบ

ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

1. เลือกหัวข้อโครงงาน

ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องทำการศึกษาปัญหาที่นักเรียนสนใจ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 เลือกปัญหาที่นักเรียนสนใจ

1.2 วิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เหมาะสมกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น ข้อมูลทางสถิติ หรือข้อมูลจากแบบสอบถาม หรือ แบบสัมภาษณ์

1.3 ตั้งสมมติฐาน

2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหาที่นักเรียนสนใจ เช่นนักเรียนสนใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการการท่องเที่ยวในอำเภอ ซึ่งจากขั้นตอนที่แล้วนักเรียนศึกษาแล้วพบว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในอำเภอน้อยเกินไป ซึ่งจาการศึกษาพบว่ามาจากเรื่องของการขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี เมื่อนักเรียนพบปัญหาแล้วในขั้นตอนการศึกษาข้อมูลนี้นักเรียนจำเป็นต้อง ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยวิธีการอาจจะใช้วิธีการศึกษาหาข้อมูลจากห้องสมุด เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ การสอบถาม เป็นต้น

3. การจัดทำโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องนำเอาข้อมูลที่นักเรียนศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 มาจัดทำเป็นแบบโครงร่าง รวมถึงออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล เช่นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือ แบบสังเกต และปรึกษากับครูที่ปรึกษาโครงงานเป็นระยะ
นักเรียนสามารถ Download ได้ที่นี่ -> แบบโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

4. จัดทำโครงงาน

ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องดำเนินการจัดทำโครงงานตามที่ได้วางแผนไว้ตามโครงร่างโครงงานฯ คือ การจัดทำโครงงาน การนำโครงงานไปทดลองใช้ และ เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่นักเรียนได้ออกแบบไว้

5. การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องทำการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนได้ดำเนินการไปในขั้นตอนที่ 4
นักเรียนสามารถ Download รูปแบบการเขียนรายงานเต็มรูปแบบได้ -> รายงานโครงงานฉบับเต็ม

6. การนำเสนอโครงงาน

ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องออกแบบการนำเสนอโครงงานที่นักเรียนได้จัดทำ โดยนักเรียนสามารถออกแบบการนำเสนอโครงงานในรูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

6.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
6.2 วัตถุประสงค์การจัดทำโครงงานฯ
6.3 องค์ความรู้ที่ใช้
6.4 ขั้นตอนในการจัดทำโครงงานฯ
6.5 การนำเสนอชิ้นงาน
6.6 ผลการใช้งาน
6.7 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สามารถศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ที่นี่

0    0