อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ ๒ : การวัด
มาตรฐาน ค ๒.๑ : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
 ๑. ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทางและความสูง
คณิตศาสตร์
ธีรวุฒิ บุญโสภาส
ไฟล์แนบ

0    0