สนามแม่เหล็ก

วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาระที่ ๔ : แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว ๔.๑ : เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
 ๓. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็กและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ฟิสิกส์
พรศักดิ์ คงแก้ว
ไฟล์แนบ

0    0