ซอฟต์แวร์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ ๓ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 ๔. ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักขณา พรมพัตร
ไฟล์แนบ

0    0