อาหาร

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ ๑ : การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ : เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนักในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
 ๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อุมาพร คำลือ
ไฟล์แนบ

0    0